Schilderen is gewoon een andere manier van een dagboek bijhouden.
Pablo Picasso

 

De positie van een kunstenaar is een nederige: hij is in feite een doorgeefluik.
Piet Mondriaan

 

Bovenstaande teksten zijn met toestemming van de uitgever overgenomen uit
'The Artist's Way' van Julia Cameron

Algemene voorwaarden

home | email
Informatie
Agnes
Contact

 


Joy Six

© Copyright 2006
Creating=Amazing!
All Rights Reserved

 


Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Creating=Amazing! gesloten worden. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de klant is uitgesloten. Hier kan alleen van worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Prijzen, offertes en betalingen
Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in euro’s, inclusief BTW.
Prijzen en aanbiedingen en offertes zijn geldig zolang de voorraad strekt.

De betaling van bestellingen via de website geschiedt altijd vooruit, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te gebeuren via een bancaire overboeking.

Met boekhandels en wederverkopers worden individueel afspraken gemaakt met betrekking tot prijzen, kortingen en leverings- en betalingsvoorwaarden.

Offertes van Creating=Amazing! zijn altijd vrijblijvend. Een overeenkomst tussen Creating=Amazing! en een klant komt tot stand als de klant de offerte tijdig ongewijzigd heeft aanvaard.

Creating=Amazing! is bevoegd tot het doen en afzonderlijk factureren van deelleveringen.

Bestelling en uitlevering
Annulering van een bestelling is niet mogelijk na ontvangst van de betaling. Uitlevering geschiedt binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

Transport en overgang van risico
Alle producten worden geleverd vanuit het magazijn in Veghel, Nederland. Speciale verzoeken van de klant over de verpakking of vervoersinstructies moeten voor aanvang van de verzending worden bekend gemaakt

Voorbehoud van eigendom en andere rechten
Geleverde goederen blijven eigendom van Creating=Amazing! totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden. Creating=Amazing! is gerechtigd om bij niet tijdige betaling haar eigendommen terug te (doen) nemen.

Garantie
Creating=Amazing! garandeert dat haar producten in goede staat worden geleverd. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Creating=Amazing!, na schriftelijke melding en overleg, het defecte product vervangen.

Aansprakelijkheid
Creating=Amazing! is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door andere personen of bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Creating=Amazing! en de klant. Creating=Amazing! is slechts aansprakelijk voor schade aan het door haar geleverde product tot maximaal het bedrag waarvoor terzake van het door Creating=Amazing! geleverde is gefactureerd.

Overmacht
Creating=Amazing! is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van derden.

Auteursrecht
Op door Creating=Amazing! bij producten rust auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming van Creating=Amazing! mag niet worden gekopieerd.

 

 

Informatie |Agnes|contact|Algemene voorwaarden

Ontwerp @dnetcom Alkmaar